Fundacja TROP

O nas

Fundacja została powołana w ramach Grupy TROP. Jesteśmy praktykami „inicjowania zmian rozwojowych i  społecznych”  – mamy duże doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznego know-how w obszarach: szkoleń, programów inicjowania zmiany i rozwoju kultur organizacyjnych, wprowadzania zmian środowiskowych.

Nasze działania opieramy na autorskiej Metodzie TROP©, która jest efektem 20 lat aktywnego działania na rynku szkoleniowo-doradczym. Metoda TROP© jest międzydyscyplinarnym podejściem zanurzonym między innymi w: psychologii humanistycznej (Carl Rogers), zarządzaniu organizacją uczącą się (Peter Senge) i myśleniu systemowym.

Celem naszej fundacji jest łączenie wiedzy z praktyką – NAUKA W DZIAŁANIU na poziomie osób, zespołów i organizacji.

Szukamy skutecznych rozwiązań, aby dbać o  zaangażowanie i  poczucie sensu”

Czym sie zajmujemy?

Tworzeniem know-how poprzez Naukę w Działaniu. Uczymy się z praktyki – opracowujemy know-how na podstawie efektów realizowanych przez nas programów rozwoju kultury organizacyjnej i środowiskowej.

 • Realizujemy programy
 • Ewaluujemy je
 • Wyciągamy wnioski
 • Budujemy know-how
 • Publikujemy

Propagowanie know-how i związanych z tym idei:

 • Prowadzimy akcje społeczne
 • Konferencje
 • Kampanie

Przygotowaniem kadry do realizacji metodologii. Wspólnie z Grupą TROP:

 • Pracujemy z liderami zmiany w organizacji (link do Akademii Lidera)
 • Przygotujemy początkujących i doświadczonych trenerów do pracy z procesem grupowym.
 • Szkolimy coachów pracujących z klientem indywidualnym i z grupą.
 • Wspieramy w rozwoju specjalistów poprzez superwizje indywidualne, grupowe i uczestniczące.

Nasze idee i akcje:

Zdrowy stres

Pracujemy dla:

ludzi, jakości ich życia oraz działania zawodowego, a w szczególności poczucia sensu i zaangażowania

zespołów i satysfakcjonującej współpracy, synergii, zdolności grupowego uczenia się

rozwoju organizacji, a w szczególności jej kultury nastawionej na elastyczność, koncentrację na kliencie, odpowiedzialność pracowników

środowiska, szeroko rozumianego otoczenia organizacji

Metoda TROP

Nikogo niczego nie można nauczyć. Można stworzyć warunki, w których sam się czegoś nauczy.

Dorota Szczepan-Jakubowska

Prezes, Grupa TROP

Metoda TROP© to sposób wspierania rozwoju ludzi, zespołów i organizacji oraz środowisk.

Metoda TROP© jest skutecznym i wielokrotnie zweryfikowanym w praktyce narzędziem prowadzenia programów aktywizacji środowiskowej i  zawodowej, których celem jest:

6

aktywizacja i integracja środowisk zawodowych

budowanie kapitału społecznego w środowiskach lokalnych

przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja społeczna

N

zapobieganie marginalizacji grup społecznych

wprowadzanie określonych innowacji społecznych

pozytywna zmiana w obrębie systemów społecznych np. edukacji czy służbie zdrowia

/

rozwiązywanie konfliktów społecznych

1

budowanie sieci społecznych np. sieci organizacji współpracujących wokół określonego celu

budowanie nowoczesnych organizacji pozarządowych i biznesowych

Metoda TROP© opiera się na trzech filarach. Są to:

 • zasada dążenia do systemowej integracji,
 • nauka w działaniu,
 • zakorzenienie się w wartościach, kierunkujących rozwój.

Czym jest Nauka w działaniu?

Jest to zorganizowany, wieloaspektowy proces wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się, a także generowania rozwiązań oraz podejmowania decyzji dotyczących sprawnego wcielania ich w życie. Bazą tego procesu jest realne współdziałanie ludzi.

Nauka w działaniu może być realizowana zarówno samodzielnie jak i w zespole. Wówczas polega na wspólnym wypracowywaniu przez uczestników sposobów wyznaczania i realizacji celów. O nauce w działaniu mówimy też w odniesieniu do poziomu całej organizacji. Wówczas zastanawiamy się nad sposobem zorganizowania procesu uczenie się w całej firmie, doborem grup i tematów.

Praca Metodą TROP przypomina tkanie lub naprawianie sieci społecznej, polega na łączeniu tego, co potrzebuje być połączone. Trzeba pamiętać, że na początku potrzeba włożyć wiele energii do integrowania, a wystarczy chwila nie uwagi, aby sprawy  „rozeszły się po kościach”.

/

Zasadę dążenia do systemowej integracji opisują modele:

 • Model Poziomów Zmiany©,
 • Model MUD©, WiReD© i Model Trzech Sieci©.

Zasada nauki w działaniu realizuje się poprzez modele:

 • Sytuacji Edukacyjnej©,
 • Cyklu uczenia się wg TROP©.

W ramach filaru Wartości kierunkujące rozwój skupiamy się na:

 • Tablicy Wartości TROP©: rozwój, dialog, poczucie sensu, twórcza aktywność, podmiotowość, współpraca oparta o empati, docenianie, budowanie kapitału społecznego, skuteczność.

Wartości Metody TROP

Praca z sensem

Empatia

Dialog

Docenianie

Podmiotowość

Rozwój

Kapitał społeczny

Tworzenie

Skuteczność

Formy pracy Metodą TROP:

N

szkolenia o charakterze warsztatowym, prowadzone metodą koszykową

N

treningi i coachingi grupowe czyli niedyrektywne formy pracy rozwojowej dla 3-20 osób oparte na zjawisku dynamiki grupy

N

coachingi indywidualne, czyli niedyrektywne, form wsparcia rozwoju osób

N

konferencje spotkaniowe, czyli większe formy łączące elementy seminarium, wykładu, warsztatu i treningu

N

sesje co-solvingowe, czyli metodyka szukania rozwiązań w grupie, której członkowie mają różne lub sprzeczne interesy, ale jedno dobro wspólne

N

sesje i programy Action Learning, w tym również całe programy budowania organizacji uczącej się

N

praca rozjemcza w warunkach konfliktu, zarówno pomiędzy kilkoma osobami, jak i w grupie, organizacji, czy środowisku

N

programy rozwoju kultury organizacji nastawionych na budowanie partnerstwa, zaangażowania i odpowiedzialności, otwartej komunikacji i twórczy, konstruktywny dialog, dobre relacje z klientami firmy oraz pokrewne temu wartości

N

ewaluacja tych procesów

Programy aktywizacji społecznej i zawodowej

Programy aktywizacji społecznej i zawodowej prowadzone przez Grupę TROP, pod naszym nadzorem merytorycznym Grupy TROP, oraz wg Metody TROP

The foundation of the American Dream

Just the Greatest High Quality Resumes That Your Future Employers Are Seeking is Created by our Qualified Resume Writers. Only the Best High Quality Resumes That The Potential Companies Are Seeking is Created by our Accredited Resume Authors. GREATEST PROFESSIONAL...

czytaj dalej

How-to Write an Outline in Format

When you inquire, have you been going to publish my article for me, you are Stormessay requesting a pro author to accept the total endeavor of your paper and we're contented to realize that. Documents aren't always affordable, but should you look at a number of your...

czytaj dalej

Nasz zespół

Jac Jakubowski

Jac Jakubowski

Prezes Fundacji

Od ponad 30 lat trener, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Trzy kaden­cje wiceprezes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego, przez jedną kaden­cję wiceprzewod­niczący Rady Pol­skiej Izby Firm Szkoleniowych, trzy kaden­cje prezes Ini­cja­tywy Firm Rodzin­nych. Członek amerykań­skiej orga­ni­za­cji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ASHOKA.

Justyna Zacharuk

Justyna Zacharuk

Dyrektor Fundacji

Obec­nie swoją ener­gię zawodową skierowałam na przy­gotowywanie projek­tów roz­wojowych dedykowanych do przed­siębiorstw. Dbam o ich zawar­tość merytoryczną oraz ich prze­bieg organizacyjny. Wspar­ciem w pracy są dla mnie moje umie­jęt­no­ści trener­skie oraz te zwią­zane z budowaniem indy­wi­du­al­nego kon­taktu. Dbam o budo­wa­nie dialogu zarówno z Klien­tami jak i współ­pracow­nikami. Cenię decyzje pod­jęte wspól­nie, na płasz­czyź­nie kon­struk­tyw­nej roz­mowy.

Dorota Szczepan-Jakubowska

Dorota Szczepan-Jakubowska

Fundator Fundacji TROP

Jestem założycielką pierw­szej w Pol­sce Szkoły Trenerów Biz­nesu (16 lat) i Szkoły Coachów (8 lat na rynku) oraz Szkoły Mediacji w Orga­ni­za­cji, Szkoły Moderatorów Action Lear­ning, U!Lider. Buduję autor­skie projekty szkoleniowe i Strategie Roz­woju Spo­łecz­nego w dziedzinie wspie­ra­nia firm (od strony spo­łecz­nej) w zakresie wpro­wa­dza­nia nowo­czes­nych sys­temów zarzą­dza­nia opar­tych na delegowaniu zadań i uspraw­nianiu.

Joanna Mirkowska

Joanna Mirkowska

Dyrek­tor Ośrodka Kształ­cenia Ustawicz­nego

W Grupie TROP zaj­muję się budowaniem dobrej atmos­fery poprzez roz­wijanie nitek entuzjazmu i dobrej ener­gii. Przy tym wszyst­kich nie zapominam, dbać o finan­sowy aspekt funk­cjonowania firmy.

Andrzej Blikle

Andrzej Blikle

Profesor, men­tor, doradca

Jestem profesorem nauk matematycz­nych w obszarze infor­matyki, człon­kiem Europej­skiej Akademii Nauk (Academia Europaea). W latach 19701990 wykładałem m. in. na Uniwer­sytecie War­szaw­skim, Ber­keley Univer­sity (USA), Kopen­hagen Univer­sity i Tech­nical Univer­sity of Den­mark (DK), Lin­koping Univer­sity (S).

Jola Czernicka-Siwecka

Jola Czernicka-Siwecka

Założycielka Fun­dacji Iskierka

Od 20 lat działam w orga­ni­za­cjach pozarządowych. W 2006 roku założyłam Fun­dację ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Zaj­muję się pod­noszeniem jako­ści życia chorych dzieci i ich rodzin oraz angażowaniem środowisk artystycz­nych, samorządowych i biz­nesowych w działania pomocowe, pokazując im płynące z tego obopólne korzy­ści.

Maciej Baryłka

Maciej Baryłka

Trener, coach, mentor

Z Grupą TROP jestem związany od 10 lat. Jestem opiekunem merytorycz­nym Szkoły Coachów Grupy TROP, czuwam nad roz­wojem osób cer­tyfikujących się w pracy Metodą TROP. Specjalizuję się w doskonaleniu umie­jęt­no­ści menedżer­skich, inter­per­sonal­nych, negocjacyj­nych, budowaniu relacji z part­nerami biz­nesowymi, delegowaniu, negocjacji, budowaniu i zarządzaniu zespołów oraz wprowadzaniu zmian.

Dariusz Kropacz

Dariusz Kropacz

Kon­sul­tant, trener biz­nesu i sprzedaży

Jestem trenerem biz­nesu i sprzedaży, w tych obszarach pracuję od ponad 15 lat. Specjalizuję się w przy­gotowywaniu i prowadzeniu pro­gra­mów szkoleniowych dla menedżerów i sił sprzedażowych rynku biz­nesowego. Wspieram indywidualny roz­wój, dbając jed­nocześnie o per­spek­tywę zespołów i całej orga­ni­za­cji. Ukoń­czyłem Szkołę Trenerów Biz­nesu Grupy TROP oraz Studium Trenerów, Psychologii Biz­nesu i Coachingu. Jestem także absol­wen­tem Akademii Coach­in­go­wej CoachWise i uczest­nikiem Szkoły U!Lider w Grupie TROP.

Marietta Banach-Surawska

Marietta Banach-Surawska

Koor­dynator kierunku: Trener, Coach, Mediator w ramach Akademii TROP

Zaj­muję się rekrutacją osób do naszych szkół oraz opiekuję się uczest­nikami pod­czas ich nauki. Dbam o komunikację oraz PR Akademii TROP. Zależy mi na promowaniu atmos­fery sprzy­ja­ją­cej uczeniu się oraz wymiany wiedzy i doświad­czeń w szkołach TROP-u.

Paulina Wój­cik

Paulina Wój­cik

Koor­dynator ds. mar­ketingu i promocji, trener

Mój żywioł to kreowanie, tworzenie i inspirowanie do działania. Dlatego też w Grupie TROP koor­dynuję sprawy mar­ketin­gowe oraz dbam o aktualizację strony www. Wcześniej wspierałam prowadzenie projek­tów biz­nesowych oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną z Siecią Wspar­cia Aktyw­no­ści Trener­skiej.

Maciek Trawka

Maciek Trawka

Programista, specjalista IT, trener

W Grupie TROP zaj­muję sie przede wszyst­kim wspar­ciem IT, tworzeniem i obsługą strony inter­netowej firmy oraz baz danych. Od ponad dwóch lat „zaszczepiam” w Grupie TROP nowo­ści tech­nologiczne, staram się uspraw­nić funk­cjonowanie firmy. Byłem mocno zaan­gażowany w funk­cjonowanie Stowarzyszenia „Sieć Wspar­cia Aktyw­no­ści Trener­skiej”.

Urszula Nowak

Urszula Nowak

Koordynator Projektu, trener

TROP-em zaraziłam się podczas szkolenia biznesowego dla Trenerów Wewnętrznych i szkolenia z Zarządzania Zmianą. Oś naszej współpracy stanowi zarządzanie projektami, obecnie w projekcie Nowe Pokolenie Rolników z Fundacją Danone.

Cała moja droga zawodowa związana jest zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwojem pracowników, prowadzeniem projektów i szkoleń, jak i koordynowaniem procesów rekrutacyjnych. Swoje doświadczenie zawodowe mogłam rozwijać, sprawdzać i weryfikować pracując zarówno w korporacjach jak i będąc członkiem Fundacji wspierającej wejście na rynek pracy studentów i absolwentów.

Sonia Jakubowska

Sonia Jakubowska

Trener, kon­sul­tant w dziale Zmiana i Roz­wój: TROP dla Firm

Moją pasją jest praca zarówno na stanowisku trenera jak i koor­dynatora projek­tów szkoleniowych. Jestem odpowiedzialna za kreowanie nowo­czes­nych roz­wiązań szkoleniowych przy­czyniających się do roz­woju indywidual­nych osób, zespołów jak i całej orga­ni­za­cji. Zaj­muję się programami biz­nesowymi „Tropem Jako­ści” nastawionymi na budo­wa­nie kul­tur orga­ni­za­cyj­nych zorien­towanej na par­tycypację i zarządzanie jako­ścią.

Katarzyna Żebrowska

Katarzyna Żebrowska

Główny księgowy

Absolwentka wydziału rachunkowości Akademii im. Leona Koźmińskiego na specjalizacji finanse i rachunkowość. Posiada licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Warszawie. Jest również członkiem zwyczajnym tego stowarzyszenia. Od 2012 roku prowadzi własne biuro rachunkowe. Z Grupą TROP współpracuje od 2008 roku zapewniając obsługę księgowo kadrową.

Joanna Nie­kraszewicz

Joanna Nie­kraszewicz

Ewaluator

W Grupie TROP zaj­muję się głów­nie ewaluacją zarówno na poziomie kon­cep­cyj­nym jak i operacyj­nym: współ­pracuję przy tworzeniu innowacyj­nej ewaluacji Metodą TROP, realizuję ewaluację projek­tów realizowanych ze środ­ków Unii Europej­skiej w ramach Pod­działania 2.2.2 PO KL oraz projek­tów biz­nesowych.

Magdalena Nowaczyk

Magdalena Nowaczyk

Koordynator Festivalu TROP

Zajmuję się organizacją Festivalu TROP: Smakuj Rozwój, który odbywa się z okazji 20-lecia działalności Grupy TROP. W tym zakresie dbam zarówno o kontakt z klientem, przygotowanie zespołu i sprawy organizacyjno-logistyczne.

Przez ostanie 12 lat zarządzałam działem należności w korporacji. Koordynowałam międzynarodowe projekty dotyczące zarządzaniem należnościami oraz obsługą klienta. Pasjonuje mnie praca z ludźmi,  w pracy specjalizowałam się we wspieraniu działu sprzedaży w utrzymywania i wspierania relacji biznesowych z kluczowymi klientami.

Partnerzy Fundacji

Ashoka – Stowarzyszenie Innowatorzy dla Dobra Ogółu

PTP – Polskie Towarzystwo Psychologiczne

STOP – Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

SWAT – Sieć Wsparcia Aktywności Trenerskiej

Fundacja Iskierka

PAM – Powszechna Akademia Młodzieży

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Instytut Councellingu Gestalt

PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kongres Obywatelski

CAL — Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

Horse Sense

Andrzej Jacek Blikle

PIFS – Polska Izba Firm Szkoleniowych

Rzecznik Praw Obywatelskich

Fundacja Rozwoju Filantropii w Polsce

Kontakt

Grupa TROP

Biuro Fundacji
Godziny pracy biura od poniedziałku do piątku: 9:00–17:00

Dane adresowe:
ul. Śródziemnomorska 17
02-758 Warszawa

tel. 22 615 52 40

email: fundacja@grupatrop.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości