Fundacja TROP

O nas

Fundacja została powołana w ramach Grupy TROP. Jesteśmy praktykami „inicjowania zmian rozwojowych i  społecznych”  – mamy duże doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznego know-how w obszarach: szkoleń, programów inicjowania zmiany i rozwoju kultur organizacyjnych, wprowadzania zmian środowiskowych.

Nasze działania opieramy na autorskiej Metodzie TROP©, która jest efektem 20 lat aktywnego działania na rynku szkoleniowo-doradczym. Metoda TROP© jest międzydyscyplinarnym podejściem zanurzonym między innymi w: psychologii humanistycznej (Carl Rogers), zarządzaniu organizacją uczącą się (Peter Senge) i myśleniu systemowym.

Celem naszej fundacji jest łączenie wiedzy z praktyką – NAUKA W DZIAŁANIU na poziomie osób, zespołów i organizacji.

Szukamy skutecznych rozwiązań, aby dbać o  zaangażowanie i  poczucie sensu”

Czym sie zajmujemy?

Tworzeniem know-how poprzez Naukę w Działaniu. Uczymy się z praktyki – opracowujemy know-how na podstawie efektów realizowanych przez nas programów rozwoju kultury organizacyjnej i środowiskowej.

 • Realizujemy programy
 • Ewaluujemy je
 • Wyciągamy wnioski
 • Budujemy know-how
 • Publikujemy
Propagowanie know-how i związanych z tym idei:

 • Prowadzimy akcje społeczne
 • Konferencje
 • Kampanie
Przygotowaniem kadry do realizacji metodologii. Wspólnie z Grupą TROP:

 • Pracujemy z liderami zmiany w organizacji (link do Akademii Lidera)
 • Przygotujemy początkujących i doświadczonych trenerów do pracy z procesem grupowym.
 • Szkolimy coachów pracujących z klientem indywidualnym i z grupą.
 • Wspieramy w rozwoju specjalistów poprzez superwizje indywidualne, grupowe i uczestniczące.

Nasze idee i akcje:

Zdrowy stres

Pracujemy dla:

ludzi, jakości ich życia oraz działania zawodowego, a w szczególności poczucia sensu i zaangażowania

zespołów i satysfakcjonującej współpracy, synergii, zdolności grupowego uczenia się

rozwoju organizacji, a w szczególności jej kultury nastawionej na elastyczność, koncentrację na kliencie, odpowiedzialność pracowników

środowiska, szeroko rozumianego otoczenia organizacji

Metoda TROP

Nikogo niczego nie można nauczyć. Można stworzyć warunki, w których sam się czegoś nauczy. Dorota Szczepan-Jakubowska

Prezes, Grupa TROP

Metoda TROP© to sposób wspierania rozwoju ludzi, zespołów i organizacji oraz środowisk.

Metoda TROP© jest skutecznym i wielokrotnie zweryfikowanym w praktyce narzędziem prowadzenia programów aktywizacji środowiskowej i  zawodowej, których celem jest:

6
aktywizacja i integracja środowisk zawodowych
budowanie kapitału społecznego w środowiskach lokalnych
przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja społeczna
N
zapobieganie marginalizacji grup społecznych
wprowadzanie określonych innowacji społecznych
pozytywna zmiana w obrębie systemów społecznych np. edukacji czy służbie zdrowia
/
rozwiązywanie konfliktów społecznych
1
budowanie sieci społecznych np. sieci organizacji współpracujących wokół określonego celu
budowanie nowoczesnych organizacji pozarządowych i biznesowych
Metoda TROP© opiera się na trzech filarach. Są to:

 • zasada dążenia do systemowej integracji,
 • nauka w działaniu,
 • zakorzenienie się w wartościach, kierunkujących rozwój.

Czym jest Nauka w działaniu?

Jest to zorganizowany, wieloaspektowy proces wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się, a także generowania rozwiązań oraz podejmowania decyzji dotyczących sprawnego wcielania ich w życie. Bazą tego procesu jest realne współdziałanie ludzi.

Nauka w działaniu może być realizowana zarówno samodzielnie jak i w zespole. Wówczas polega na wspólnym wypracowywaniu przez uczestników sposobów wyznaczania i realizacji celów. O nauce w działaniu mówimy też w odniesieniu do poziomu całej organizacji. Wówczas zastanawiamy się nad sposobem zorganizowania procesu uczenie się w całej firmie, doborem grup i tematów.

Praca Metodą TROP przypomina tkanie lub naprawianie sieci społecznej, polega na łączeniu tego, co potrzebuje być połączone. Trzeba pamiętać, że na początku potrzeba włożyć wiele energii do integrowania, a wystarczy chwila nie uwagi, aby sprawy  „rozeszły się po kościach”.

/
Zasadę dążenia do systemowej integracji opisują modele:

 • Model Poziomów Zmiany©,
 • Model MUD©, WiReD© i Model Trzech Sieci©.
Zasada nauki w działaniu realizuje się poprzez modele:

 • Sytuacji Edukacyjnej©,
 • Cyklu uczenia się wg TROP©.
W ramach filaru Wartości kierunkujące rozwój skupiamy się na:

 • Tablicy Wartości TROP©: rozwój, dialog, poczucie sensu, twórcza aktywność, podmiotowość, współpraca oparta o empati, docenianie, budowanie kapitału społecznego, skuteczność.

Wartości Metody TROP

Praca z sensem

Empatia

Dialog

Docenianie

Podmiotowość

Rozwój

Kapitał społeczny

Tworzenie

Skuteczność

Formy pracy Metodą TROP:

N
szkolenia o charakterze warsztatowym, prowadzone metodą koszykową
N
treningi i coachingi grupowe czyli niedyrektywne formy pracy rozwojowej dla 3-20 osób oparte na zjawisku dynamiki grupy
N
coachingi indywidualne, czyli niedyrektywne, form wsparcia rozwoju osób
N
konferencje spotkaniowe, czyli większe formy łączące elementy seminarium, wykładu, warsztatu i treningu
N
sesje co-solvingowe, czyli metodyka szukania rozwiązań w grupie, której członkowie mają różne lub sprzeczne interesy, ale jedno dobro wspólne
N
sesje i programy Action Learning, w tym również całe programy budowania organizacji uczącej się
N
praca rozjemcza w warunkach konfliktu, zarówno pomiędzy kilkoma osobami, jak i w grupie, organizacji, czy środowisku
N
programy rozwoju kultury organizacji nastawionych na budowanie partnerstwa, zaangażowania i odpowiedzialności, otwartej komunikacji i twórczy, konstruktywny dialog, dobre relacje z klientami firmy oraz pokrewne temu wartości
N
ewaluacja tych procesów

Programy aktywizacji społecznej i zawodowej

Programy aktywizacji społecznej i zawodowej prowadzone przez Grupę TROP, pod naszym nadzorem merytorycznym Grupy TROP, oraz wg Metody TROP

Program Firmy Rodzinne

W 2009 roku rozpoczął się projekt pod nazwą Firmy Rodzinne, którego celem było wypracowanie metodologii wsparcia firmy rodzinnej. Liderem projektu była Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a IFR odpowiedzialny był za szkolenia i metodologię. Powierzona ona została Dorocie i Jackowi Jakubowskim. Program objął 300 osób ze stu firm.

czytaj dalej

Nasz zespół

Jac Jakubowski

Jac Jakubowski

Prezes Fundacji

Od ponad 30 lat trener, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Trzy kaden­cje wiceprezes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego, przez jedną kaden­cję wiceprzewod­niczący Rady Pol­skiej Izby Firm Szkoleniowych, trzy kaden­cje prezes Ini­cja­tywy Firm Rodzin­nych. Członek amerykań­skiej orga­ni­za­cji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ASHOKA.
Justyna Zacharuk

Justyna Zacharuk

Dyrektor Fundacji

Obec­nie swoją ener­gię zawodową skierowałam na przy­gotowywanie projek­tów roz­wojowych dedykowanych do przed­siębiorstw. Dbam o ich zawar­tość merytoryczną oraz ich prze­bieg organizacyjny. Wspar­ciem w pracy są dla mnie moje umie­jęt­no­ści trener­skie oraz te zwią­zane z budowaniem indy­wi­du­al­nego kon­taktu. Dbam o budo­wa­nie dialogu zarówno z Klien­tami jak i współ­pracow­nikami. Cenię decyzje pod­jęte wspól­nie, na płasz­czyź­nie kon­struk­tyw­nej roz­mowy.
Dorota Szczepan-Jakubowska

Dorota Szczepan-Jakubowska

Fundator Fundacji TROP

Jestem założycielką pierw­szej w Pol­sce Szkoły Trenerów Biz­nesu (16 lat) i Szkoły Coachów (8 lat na rynku) oraz Szkoły Mediacji w Orga­ni­za­cji, Szkoły Moderatorów Action Lear­ning, U!Lider. Buduję autor­skie projekty szkoleniowe i Strategie Roz­woju Spo­łecz­nego w dziedzinie wspie­ra­nia firm (od strony spo­łecz­nej) w zakresie wpro­wa­dza­nia nowo­czes­nych sys­temów zarzą­dza­nia opar­tych na delegowaniu zadań i uspraw­nianiu.
Joanna Mirkowska

Joanna Mirkowska

Dyrek­tor Ośrodka Kształ­cenia Ustawicz­nego

W Grupie TROP zaj­muję się budowaniem dobrej atmos­fery poprzez roz­wijanie nitek entuzjazmu i dobrej ener­gii. Przy tym wszyst­kich nie zapominam, dbać o finan­sowy aspekt funk­cjonowania firmy.
Andrzej Blikle

Andrzej Blikle

Profesor, men­tor, doradca

Jestem profesorem nauk matematycz­nych w obszarze infor­matyki, człon­kiem Europej­skiej Akademii Nauk (Academia Europaea). W latach 19701990 wykładałem m. in. na Uniwer­sytecie War­szaw­skim, Ber­keley Univer­sity (USA), Kopen­hagen Univer­sity i Tech­nical Univer­sity of Den­mark (DK), Lin­koping Univer­sity (S).
Jola Czernicka-Siwecka

Jola Czernicka-Siwecka

Założycielka Fun­dacji Iskierka

Od 20 lat działam w orga­ni­za­cjach pozarządowych. W 2006 roku założyłam Fun­dację ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Zaj­muję się pod­noszeniem jako­ści życia chorych dzieci i ich rodzin oraz angażowaniem środowisk artystycz­nych, samorządowych i biz­nesowych w działania pomocowe, pokazując im płynące z tego obopólne korzy­ści.
Maciej Baryłka

Maciej Baryłka

Trener, coach, mentor

Z Grupą TROP jestem związany od 10 lat. Jestem opiekunem merytorycz­nym Szkoły Coachów Grupy TROP, czuwam nad roz­wojem osób cer­tyfikujących się w pracy Metodą TROP. Specjalizuję się w doskonaleniu umie­jęt­no­ści menedżer­skich, inter­per­sonal­nych, negocjacyj­nych, budowaniu relacji z part­nerami biz­nesowymi, delegowaniu, negocjacji, budowaniu i zarządzaniu zespołów oraz wprowadzaniu zmian.
Dariusz Kropacz

Dariusz Kropacz

Kon­sul­tant, trener biz­nesu i sprzedaży

Jestem trenerem biz­nesu i sprzedaży, w tych obszarach pracuję od ponad 15 lat. Specjalizuję się w przy­gotowywaniu i prowadzeniu pro­gra­mów szkoleniowych dla menedżerów i sił sprzedażowych rynku biz­nesowego. Wspieram indywidualny roz­wój, dbając jed­nocześnie o per­spek­tywę zespołów i całej orga­ni­za­cji. Ukoń­czyłem Szkołę Trenerów Biz­nesu Grupy TROP oraz Studium Trenerów, Psychologii Biz­nesu i Coachingu. Jestem także absol­wen­tem Akademii Coach­in­go­wej CoachWise i uczest­nikiem Szkoły U!Lider w Grupie TROP.
Marietta Banach-Surawska

Marietta Banach-Surawska

Koor­dynator kierunku: Trener, Coach, Mediator w ramach Akademii TROP

Zaj­muję się rekrutacją osób do naszych szkół oraz opiekuję się uczest­nikami pod­czas ich nauki. Dbam o komunikację oraz PR Akademii TROP. Zależy mi na promowaniu atmos­fery sprzy­ja­ją­cej uczeniu się oraz wymiany wiedzy i doświad­czeń w szkołach TROP-u.
Paulina Wój­cik

Paulina Wój­cik

Koor­dynator ds. mar­ketingu i promocji, trener

Mój żywioł to kreowanie, tworzenie i inspirowanie do działania. Dlatego też w Grupie TROP koor­dynuję sprawy mar­ketin­gowe oraz dbam o aktualizację strony www. Wcześniej wspierałam prowadzenie projek­tów biz­nesowych oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną z Siecią Wspar­cia Aktyw­no­ści Trener­skiej.
Maciek Trawka

Maciek Trawka

Programista, specjalista IT, trener

W Grupie TROP zaj­muję sie przede wszyst­kim wspar­ciem IT, tworzeniem i obsługą strony inter­netowej firmy oraz baz danych. Od ponad dwóch lat „zaszczepiam” w Grupie TROP nowo­ści tech­nologiczne, staram się uspraw­nić funk­cjonowanie firmy. Byłem mocno zaan­gażowany w funk­cjonowanie Stowarzyszenia „Sieć Wspar­cia Aktyw­no­ści Trener­skiej”.
Urszula Nowak

Urszula Nowak

Koordynator Projektu, trener

TROP-em zaraziłam się podczas szkolenia biznesowego dla Trenerów Wewnętrznych i szkolenia z Zarządzania Zmianą. Oś naszej współpracy stanowi zarządzanie projektami, obecnie w projekcie Nowe Pokolenie Rolników z Fundacją Danone.

Cała moja droga zawodowa związana jest zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwojem pracowników, prowadzeniem projektów i szkoleń, jak i koordynowaniem procesów rekrutacyjnych. Swoje doświadczenie zawodowe mogłam rozwijać, sprawdzać i weryfikować pracując zarówno w korporacjach jak i będąc członkiem Fundacji wspierającej wejście na rynek pracy studentów i absolwentów.

Sonia Jakubowska

Sonia Jakubowska

Trener, kon­sul­tant w dziale Zmiana i Roz­wój: TROP dla Firm

Moją pasją jest praca zarówno na stanowisku trenera jak i koor­dynatora projek­tów szkoleniowych. Jestem odpowiedzialna za kreowanie nowo­czes­nych roz­wiązań szkoleniowych przy­czyniających się do roz­woju indywidual­nych osób, zespołów jak i całej orga­ni­za­cji. Zaj­muję się programami biz­nesowymi „Tropem Jako­ści” nastawionymi na budo­wa­nie kul­tur orga­ni­za­cyj­nych zorien­towanej na par­tycypację i zarządzanie jako­ścią.
Katarzyna Żebrowska

Katarzyna Żebrowska

Główny księgowy

Absolwentka wydziału rachunkowości Akademii im. Leona Koźmińskiego na specjalizacji finanse i rachunkowość. Posiada licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Warszawie. Jest również członkiem zwyczajnym tego stowarzyszenia. Od 2012 roku prowadzi własne biuro rachunkowe. Z Grupą TROP współpracuje od 2008 roku zapewniając obsługę księgowo kadrową.
Joanna Nie­kraszewicz

Joanna Nie­kraszewicz

Ewaluator

W Grupie TROP zaj­muję się głów­nie ewaluacją zarówno na poziomie kon­cep­cyj­nym jak i operacyj­nym: współ­pracuję przy tworzeniu innowacyj­nej ewaluacji Metodą TROP, realizuję ewaluację projek­tów realizowanych ze środ­ków Unii Europej­skiej w ramach Pod­działania 2.2.2 PO KL oraz projek­tów biz­nesowych.
Magdalena Nowaczyk

Magdalena Nowaczyk

Koordynator Festivalu TROP

Zajmuję się organizacją Festivalu TROP: Smakuj Rozwój, który odbywa się z okazji 20-lecia działalności Grupy TROP. W tym zakresie dbam zarówno o kontakt z klientem, przygotowanie zespołu i sprawy organizacyjno-logistyczne.

Przez ostanie 12 lat zarządzałam działem należności w korporacji. Koordynowałam międzynarodowe projekty dotyczące zarządzaniem należnościami oraz obsługą klienta. Pasjonuje mnie praca z ludźmi,  w pracy specjalizowałam się we wspieraniu działu sprzedaży w utrzymywania i wspierania relacji biznesowych z kluczowymi klientami.

Partnerzy Fundacji

Ashoka – Stowarzyszenie Innowatorzy dla Dobra Ogółu
PTP – Polskie Towarzystwo Psychologiczne
STOP – Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
SWAT – Sieć Wsparcia Aktywności Trenerskiej
Fundacja Iskierka
PAM – Powszechna Akademia Młodzieży
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Instytut Councellingu Gestalt
PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Kongres Obywatelski
CAL — Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
Horse Sense
Andrzej Jacek Blikle
PIFS – Polska Izba Firm Szkoleniowych
Rzecznik Praw Obywatelskich
Fundacja Rozwoju Filantropii w Polsce

Kontakt

Grupa TROP

Biuro Fundacji
Godziny pracy biura od poniedziałku do piątku: 9:00–17:00

Dane adresowe:
ul. Śródziemnomorska 17
02-758 Warszawa

tel. 22 615 52 40

email: biuro@fundacjatrop.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

[recaptcha]