Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowany był w latach 2007-2010 w 500 gminach w 13 województwach i objął swymi usługami ok. miliona osób.

Program Integracji Społecznej był największym komponentem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Został przygotowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i wdrożony w latach 2007-2010 na podstawie umowy pożyczki z Bankiem Światowym. W ramach programu działał zespół ponad 30 specjalistów – konsultantów regionalnych, który stanowił wsparcie dla zachodzących w gminach procesach zmiany społecznej.

Cel programu

Podstawowym celem Programu Integracji Społecznej było przeciwdziałanie biedzie i wykluczeniu społecznemu. Cel ten był realizowany poprzez aktywizację środowiska lokalnego polegającą na zaangażowaniu liderów lokalnych w różnego rodzaju działaniach pomocowe oraz podnoszące jakość życia osób zagrożonych biedą i wykluczeniem.

Nasza rola

Jacek Jakubowski w projekcie wspierał superwizyjnie zespół kierujący projektem, pomagał budować i rozwijać zespół specjalistów/konsultantów. Jego zadaniem było także superwizowanie procesu budowania koncepcji warsztatowej pozwalającej na zaktywizowanie i zintegrowanie działań liderów lokalnych. Na dalszym etapie projektu Jacek superwizował działania konsultantów nastawione na uruchamianie procesów zmiany społecznej.

Efekty programu

Wraz z zakończeniem działań programu w gminach przygotowano i wdrożono plany kontynuacji usług, programy współpracy samorządu z organizacjami społecznymi oraz dokonano aktualizacji gminnych strategii rozwiązywania problemów

Bank Światowy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oceniły, że program był efektywny i uruchomił konstruktywne procesy społeczne działające po zakończeniu programu.