Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych powstało w 2008 roku. Przez wiele lat prezesem był prof. Andrzej Blikle, a wiceprezesem Jacek Jakubowski.

Cel programu

W 2009 roku rozpoczął się projekt pod nazwą Firmy Rodzinne, którego celem było wypracowanie metodologii wsparcia firmy rodzinnej. Liderem projektu była Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a IFR odpowiedzialny był za szkolenia i metodologię. Powierzona ona została Dorocie i Jackowi Jakubowskim. Program objął 300 osób ze stu firm.

Nasza rola

Jacek i Dorota Jakubowscy opracowali metodologię pracy z firmami rodzinnymi i przygotowali kadrę pracującą z uczestnikami programu.

Ze względy na specyfikę projektu (jego merytoryczną złożoność, problemy z pogranicza mediacji rodzinnej oraz innowacyjność podejścia), położyli akcent na permanentne szkolenie i superwizję zespołu realizatorów. Częste spotkania koncepcyjne, stałą superwizję, seminaria merytoryczne przyczyniły się do zbudowania więzi pozwalających na twórczą pracę z klientami.

Metodologia od początku zakładała budowanie dialogu z uczestnikami i ich rosnący wpływ na program. Na warsztatach psychologicznych uczestnicy, zachęcani przez trenerów, pracowali nad zmianą nawyków komunikacyjnych i uczyli się brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Na konferencjach poznawali podstawy teoretyczne, które analizowali w atmosferze dialogu i wymiany myśli.

W programie przewidziane były warsztaty, których temat i przebieg współtworzyli uczestnicy. Mieli oni także przydzielone godziny doradcze i sami decydowali z kim i na jaki temat chcą rozmawiać.

Efekty

Na podstawie ocen uczestników, władz IFR, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (które formalnie nadzorowało projekt), a także w oparciu o niezależny projekt badawczy polegający na szczegółowej ewaluacji jakościowej realizowany przez naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego można uznać, że projekt zakończył się wielkim sukcesem. Prezentowany był na konferencjach rządowych i u Prezydenta RP.

Wynikiem ewaluacji była decyzja o uruchomieniu drugiego, opartego na tej samej metodologii projektu p.n. Firmy Rodzinne 2, który trwać ma do końca 2015 roku.

Jednym z efektów projektu jest  podręcznik p.n. „Firma w rodzinie, czy rodzina w firmie”.

Prezentowane są w nim założenia teoretyczne, metodologia, opisy zajęć i wypowiedzi uczestników. (Pobierz)

Większość uczestników projektu twierdzi, że uruchomione procesy rozwoju trwają nadal. Polepszyła się komunikacja i jakość życia w rodzinach, a firmy oparły swoją działalność na świadomie przemyślanych strategiach rozwoju.

W większości też zajęto się obszarem sukcesji. Właściciele, ich rodziny i pracownicy biorą aktywnie udział w pracach IFR, podtrzymują kontakty biznesowe i osobiste, angażują się w kreowanie środowisk lokalnych.